การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

(รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, รองฯ ชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน

ทีมงานกลุ่มส่งเสริมฯ , ผอ.วีระพงษ์ พรรณโรจน์ กรรมการนิเทศฯ , วิทยากรจากสมาคมมูลนิธิร่วมกตัญญูนนทบุรี,

คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม, วิทยากรสนับสนุน คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา