วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล ของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วย นางสาวอรชุมา หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading