โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู สายงานการสอน โดยนายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) เป็นประธานคณะกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายเฉลิมพล พันธุ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) นางสุจารีย์ ทองเกตุ และ นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. นนทบุรี เขต 1

Loading