โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ดำเนินการตามนโยบายย “โรงเรียนแห่งความสุข” เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกระบวนการตรวจวินัย ลูกเสือ เนตรนารี บริการตัดผมฟรี โดยคณะครู เพื่อสร้างเสริมวินัย และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

Loading