วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพบ.นนทบุรี เขต 1 มอบาหมายให้

นางสาวกมลนัทธ์ นามี รอง ผอ.สพบ.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญยดา ถามูล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ

เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง

เรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3

Loading