1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2545

4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553
5.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546

7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553
8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.3-พ.ศ.2562
9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2551
11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553
12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

13.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546
14.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
15.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540

16.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562

Loading