คณะทำงานเว็บไซต์

นายยุทธนา พรทิพย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาววรรณชนก มั่นแน่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

นางสายพิน งามสง่า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ศักดิ์ เพิ้งจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชัยยากร
ลูกจ้างชั่วคราว

 905 total views,  1 views today