นางสาวกมลนัทธ์ นามี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

นางสาวพิน งามสง่า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

นายนวณัฐ แจ่มจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายณรงค์ศักดิ์ เพิ้งจันทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชัยยากร โป๊ตะคาร

ลูกจ้างชั่วคราว

Loading