นางสาวกมลนัทธ์ นามี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

นางสายพิน งามสง่า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปณิดา ภูห้องเพชร
นักวิชาการศึกษา

นายนวณัฐ แจ่มจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฤพินทร โลหณุต
นักจิตวิทยา

นายณรงค์ศักดิ์ เพิ้งจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชัยยากร โป๊ตะคาร
ลูกจ้างชั่วคราว

Loading