กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
แบบฟอร์มแจ้งตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้การเชื่อมต่อระบบ Conference/ZOOM

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการบำนาญ
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบฟอร์มขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการบำนาญ
แบบฟอร์มคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบฟอร์มขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีวิตหรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (มอบอำนาจ)
แบบฟอร์มคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แบบคําขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาLoading