สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1
ที่ตั้ง 9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-591-1301-4
โทรสาร :02-591-1305
E-Mail : webmaster.wp@nbi1.go.th

ติดต่อผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

นายปรณทัตต์ แสนวิเศษ
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
02-5911301-4 ต่อ 116

นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน
รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
02-5911301-4 ต่อ 128

นางสาวอรชุมา หอมจันทร์
รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
02-5911301-4 ต่อ 140

นางสาวกมลนัทธ์ นามี
รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
02-5911301-4 ต่อ 133

ติดต่อกลุ่มงานในสำนักงาน

 • กลุ่มอำนวยการ==02-5911301-4 ต่อ 101/102 FAX=02-591-1308 เบอร์ตรง 02-525-7251
  e-mail: amnuaykan@nbi1.go.th

 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์==02-591-1301-4
  ต่อ 134 /137 FAX=02-5257252
  e-mail: money@nbi1.go.th

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล==02-591-1301-4
  ต่อ 107/139 FAX=02-5257253
  e-mail: person@nbi1.go.th

 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา==02-591-1301-4 ต่อ 126
  FAX=02-5257257
  e-mail: songserm@nbi1.go.th

 • กลุ่มกฏหมายและคดี==02-591-1301-4
  ต่อ 115 FAX=02-591-1305
  e-mail: law@nbi1.go.th

 • หน่วยตรวจสอบภายใน==02-591-1301-4
  ต่อ 132 FAX=02-591-1305
  e-mail: audit@nbi1.go.th

 • กลุ่มนโยบายและแผน==02-591-1301-4
  ต่อ 143/122 FAX=02-525-7255
  e-mail: plan@nbi1.go.th

 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา==02-591-1301-4
  ต่อ 123/124
  e-mail: nited@nbi1.go.th

 • กลุ่มพัฒนาครู ฯ==02-591-1301-4 ต่อ 105 FAX=02-5257253
  e-mail: pdnon@nbi1.go.th

 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ==02-591-1301-4 ต่อ 114 FAX=02-591-1305
  e-mail: dl-ict@nbi1.go.th

แผนที่การเดินทาง ……

Loading