การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

: ข้อมูลพื้นฐาน :
o1-โครงสร้างhttps://nbi1.go.th/?page_id=253123
o2-ข้อมูลผู้บริหารhttps://nbi1.go.th/?page_id=261289
o3-อำนาจหน้าที่https://nbi1.go.th/?page_id=258680
o4-ข้อมูลการติดต่อhttps://nbi1.go.th/?page_id=10187
: การประชาสัมพันธ์ :
o5-ข่าวประชาสัมพันธ์https://nbi1.go.th/?page_id=2
: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล :
o6-Q&Ahttps://nbi1.go.th/?page_id=262643
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

: แผนการดำเนินงานและงบประมาณ :
o7-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=267185
o8-แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีhttps://nbi1.go.th/?p=267202
o9-รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttps://nbi1.go.th/?p=267248
: การปฎิบัติงาน :
o10-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่https://nbi1.go.th/?p=267542
: การให้บริการและการติดต่อประสานงาน :
o11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อhttps://nbi1.go.th/?page_id=261816
o12-ข้อมูลสถิติการให้บริการhttps://nbi1.go.th/?p=267530
o13-E–Servicehttps://nbi1.go.th/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

: การจัดซื้อจัดจ้าง :
o14-รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://nbi1.go.th/?p=267294
o15-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nbi1.go.th/?p=267312
o16-ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://nbi1.go.th/?p=267294
o17-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttps://nbi1.go.th/?p=267294
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
o18-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://nbi1.go.th/?p=267318
o19-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttps://nbi1.go.th/?p=267324
o20- ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://nbi1.go.th/?p=267332
o21- การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://nbi1.go.th/?p=267331
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :
o22-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
https://nbi1.go.th/?p=267362
o23-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?page_id=261130
o24-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?p=267367
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :
o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://nbi1.go.th/?p=267378
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต

: นโยบาย No Gift Policy :
o26-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://nbi1.go.th/?p=267383
o27-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://nbi1.go.th/?p=267390
o28-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://nbi1.go.th/?p=267395
o29-รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา
https://nbi1.go.th/?p=267399
: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต :
o30-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนhttps://nbi1.go.th/?p=267404
o31-รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงhttps://nbi1.go.th/?p=267409
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
: แผนป้องกันการทุจริต :
o32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://nbi1.go.th/?p=267417
o33-รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttps://nbi1.go.th/?p=267422
: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน:
o34-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=267426
o35-รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=267429

Loading