การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

: ข้อมูลพื้นฐาน :
o1-โครงสร้างhttps://nbi1.go.th/?page_id=253123
o2-ข้อมูลผู้บริหารhttps://nbi1.go.th/?page_id=261289
o3-อำนาจหน้าที่https://nbi1.go.th/?page_id=258680
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=263078
o5-ข้อมูลการติดต่อhttps://nbi1.go.th/?page_id=10187
o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://nbi1.go.th/?page_id=259902
: การประชาสัมพันธ์ :
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์https://nbi1.go.th/?cat=28
: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล :
o8-Q&Ahttps://nbi1.go.th/?page_id=263371
o9-Social Networkhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100057112914339
o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://nbi1.go.th/?page_id=252351
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

: การดำเนินงาน :
o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีhttps://nbi1.go.th/?p=263072
o12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://nbi1.go.th/?p=263089
o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565https://nbi1.go.th/?p=263083
: การปฎิบัติงาน :
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://nbi1.go.th/?page_id=261707
: การให้บริการ :
o15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://nbi1.go.th/?page_id=261816
o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://nbi1.go.th/?p=260955
o17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการhttps://nbi1.go.th/?p=261565
o18-E-Servicehttps://nbi1.go.th/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ :
o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุhttps://nbi1.go.th/?p=263167
o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุhttps://nbi1.go.th/?p=263240
o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://nbi1.go.th/?p=263250
o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://nbi1.go.th/?p=263172
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
o23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://nbi1.go.th/?p=263176
o24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://nbi1.go.th/?p=263224
o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคลhttps://nbi1.go.th/?p=263180
o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีhttps://nbi1.go.th/?p=263233
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :
o27-แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?p=263188
o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?page_id=261130
o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?p=263134
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :
o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://nbi1.go.th/?p=263448
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

: นโยบาย No Gift Policy :
o31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่https://nbi1.go.th/?p=260861
o32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://nbi1.go.th/?p=260865
o33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://nbi1.go.th/?p=260869
: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต :
o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566https://nbi1.go.th/?p=263095
o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://nbi1.go.th/?p=263102
: แผนป้องกันการทุจริต :
o36-แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://nbi1.go.th/?p=263136
o37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://nbi1.go.th/?p=263138
o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565https://nbi1.go.th/?p=263140
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

: มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม :
o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://nbi1.go.th/?p=263143
o40-การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://nbi1.go.th/?p=263145
o41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://nbi1.go.th/?p=263216
: มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม :
o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=263150
o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://nbi1.go.th/?p=263154

Loading