72
S__269336581
ม่วง-เหลือง-แดง-มินิมอล-ประกาศจากสถานศึกษา-Instagram-Post
311377E7-78B3-41FF-B082-C69E9314E631-1024×724
White-Blue-Modern-Minimalist-Graduation-Senior-High-School-Certificate-4
No gift Policy (1)
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองจิกซอ
รองอร
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (14)
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
02 -5911301-4 ต่อ 118

VTR แนะนำครูต้นแบบ

รายการ สพฐ.ขอมาเล่า

การเขียนข่าวบน Word Press

ภารกิจประจำเดือน

รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

VTR แนะนำ สพป.นนทบุรี เขต 1

1
2_0
3(1)
4_0
5_0
6_0
7_0
8_0
9_0
10_0
11_0
12_0
13_0
14_0
15_0
16_0
previous arrow
next arrow

รายงานข้อมูลตามนโยบาย สพฐ.

E-Service Online

สื่อแหล่งเรียนรู้

เอกสารเผยแพร่ สพป.นนทบุรี เขต 1

ข่าวประกาศ ทางราชการ

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่น มาบรรจุเเละเเต่งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) สพป.นนทบุรี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.นนทบุรี เขต 1

กลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่น มาบรรจุเเละเเต่งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) สพป.นนทบุรี เขต 1

Image150524012933ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.นนทบุรี เขต 1

Image130524100053ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา เเละตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

อ่านต่อ

การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) ณ วันที่ 25 เมษายน 2567

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม KICK OFF สุขาดี มีความสุข

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ น…
อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอน…
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวศิริกุล กิ…
อ่านต่อ

รายงานการดำเนินการนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) นำโดย นายจีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต…
อ่านต่อ

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

อ่านต่อ

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำานวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ของโรงเรียนวัดกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

2097.ยกเลิกใบเสร็จรับเงินชนิดเขียนมือดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/14331 ลว.22 เมษายน 2567

2070.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และ นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เพื่อจัดทำโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้รับบำนาญ ที่มาติดต่อและขอรับบริการทางด้านการเงินและสวัสดิการจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ของโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ยกเลิกใบเสร็จ-เลย1-ร.ร.บ้านหนองดอกบัวดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ กค 0405.7/ว43 จำนวน 10 ราย(มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองใหม่ จังหวัดมุกดาหาร) ที่ กค 0405.7/ว46 จำนวน 4 ราย(มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน-ว1464ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

โครงการสัมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ…
อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
อ่านต่อ

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวศิริทิพพา …
อ่านต่อ

จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1

วันที่ 1 เมษายน 2567 จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เพื่อประชุมเรื่องขับ…
อ่านต่อ

กิจกรรม 5ส กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กิจกรรม 5ส กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…
อ่านต่อ

กิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมทำจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Canva

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทำงานด้านดิจิทัล โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นำ…

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

12/05/67 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 – ประชุมปรึกษาหารือ – มอบเงินค…

ประกวดภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ ชาวพุทธเอาบุญมาฝาก ” …

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบ…

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ผู้บริหาร ค…

Loading