ณภัทร ทองธรรมชาติ

17 มีนาคม 2023

ณภัทร ทองธรรมชาติ

17 มีนาคม 2023

ณภัทร ทองธรรมชาติ

17 มีนาคม 2023

การประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ zoom

การประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระ […]

 121 total views,  12 views today

ณภัทร ทองธรรมชาติ

9 มีนาคม 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่  16 กุมภาพันธ์  2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา  พรทิพย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย  นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคาร 1 ชั้น 2  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 36 total views,  1 views today

ณภัทร ทองธรรมชาติ

17 กุมภาพันธ์ 2023

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมฯสร้างความเข้าใจในกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

 19 total views,  1 views today

ณภัทร ทองธรรมชาติ

9 กุมภาพันธ์ 2023

ณภัทร ทองธรรมชาติ

24 มกราคม 2023

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2566  พร้อมด้วยนายยุทธนา  พรทิพย์ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมสรุปและรับรองการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1

 54 total views,  1 views today

ณภัทร ทองธรรมชาติ

20 มกราคม 2023