นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th
  2. กรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมที่ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address) ของผู้ใช้งาน เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการให้บริการของ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th
  4. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจกรรมของ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th เท่านั้น
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  3. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ https://nbi1.go.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ subdomain ของ https://nbi1.go.th ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่อยู่ เลขที่ 9 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
website : https://nbi1.go.th
e-mail : webmaster.wp@nbi1.go.th
โทรศัพท์ : 02-5911301-4
โทรสาร : 02-5911305

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต่อไป

Loading