หน้าแรก

205
205
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (2)
Exit full screenEnter Full screen
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองยุทธนา
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
โทร.xxxxxxxxxxx

VTR แนะนำครูต้นแบบ

รายการพุธเช้า-ข่าวสพฐ.

https://youtu.be/mWuhPKckVgk
รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

ภารกิจประจำเดือน

ระบบออนไลน์ สพป.นนทบุรี เขต ๑

OBEC Channel
สารสนเทศ E-MIS
facebook
MOE Safety
สารสนเทศ GIS
BIG DATA
emenscr
YouTube
บ้านเรียน
เงินเดือนข้าราชกา
เงินเดือนบำนาญ
รายงาน
Covid-19

คลังความรู้

หลักสูตรอบรม

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดป่าไม้อุทิศ 9

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ…

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดฝาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 เนื่องจากได้รับความเสียหายจาก ลมพายุพัดรุนแรง 

วันที่  17 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์)

วันที่  16 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นzoom

วันที่  13 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
Read More

การประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ zoom

การประชุมการจัดงาน kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุร…
Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่  16 กุมภาพันธ์  2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา  พรทิพย์ รอ…
Read More

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเ…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2566

Read More

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Nothing Found

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ ๑ จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

11 มีนาคม 2566 กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1 จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนว…
Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ป.6

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) นำโดยนายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยโรง…
Read More

ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 เนื่องจากได้รับความเสียหายจาก ลมพายุพัดรุนแรง 

วันที่  17 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะ เดชอุปถัมภ์)

วันที่  16 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นzoom

วันที่  13 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นนทบุรี เขต 1

รายงานงบทดรองราชการ สพป. นนทบุรี 1

Nothing Found

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ร่วมกับ อำ…

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน…

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่…

กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ ๑ จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

11 มีนาคม 2566 กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1 จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนว…

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ป.6

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) นำโดยนายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยโรง…

พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3/03/66 พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา…

การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศีลห้ากฎสากล

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖การสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ศิลห้ากฎสากล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนแล…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ

นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรร…

 17,134 total views,  147 views today