94635
S__269336581
ม่วง เหลือง แดง มินิมอล ประกาศจากสถานศึกษา
311377E7-78B3-41FF-B082-C69E9314E631-1024×724-1
White-Blue-Modern-Minimalist-Graduation-Senior-High-School-Certificate-4-scaled
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสำนักงาน

ผอ.ปารณทัตต์
รองจิกซอ
รองอร
เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (14)
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
02 -5911301-4 ต่อ 118

การเขียนข่าวบน Word Press

รายการ สพฐ.ขอมาเล่า

รายงานการประชุม
ผอ.เขต ทั่วประเทศ

VTR แนะนำ สพป.นนทบุรี เขต 1

รายงานข้อมูลตามนโยบาย สพฐ.

E-Service Online

สื่อแหล่งเรียนรู้

เอกสารเผยแพร่ สพป.นนทบุรี เขต 1

ข่าวประกาศ ทางราชการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กผู้โชคดีทั้ง 10 คน ที่ได้รับรางวัลสลากการกุศลวันเด็กแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล การคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ตำเเหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) ณ วันที่ 23 ก.พ.2567

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” + “สุขาดี มีความสุข”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลือนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยการ

สพป.นนทบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

สพป.นนทบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

สพป.นนทบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่การจัดนิทรรศการพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

สพป.นนทบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ …
อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถว…
อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อม KICK OFF สุขาดี มีความสุข

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวกมลนัทธ์ …
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอเพิ่มห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี…

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว , เรื่องการรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนในสถานศึกษา , เรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2568 และเรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ณ วันที่ 19 ก.พ.2567

อ่านต่อ

ประเมินความเหมาะสมการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำเเหน่งนักประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2567

อ่านต่อ

การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.นนทบุรี เขต 1 ณ วันที่ 8 ก.พ. 67

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 22 ราย (มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง และ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน-ว2081ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 12 ราย (มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย จังหวัดอุทัยธานี)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน-ว2005ดาวน์โหลด…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโล…
อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ…
อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนท…
อ่านต่อ

ให้ความรู้เกี่ยวกับงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กับนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 โดยมี นักศึกษา จำนวน 18 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวศิริทิพพา …
อ่านต่อ

เตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เพื่อประชุมเรื่องขับเคลื่อนแผนการยกระดับ ผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2567 จัดเตรียมห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เพื่อประชุมเรื่องขับ…
อ่านต่อ

ผอ. และ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ร่วมทำกิจกรรม สำนักงานทันสมัย บุคลากรสดใส ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมทำจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เ…
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

อ่านต่อ

“ ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนบางกรวย ”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต พร้อมด้วยคณะครูขอ…

การอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ กิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข”

⭐⭐15 มิถุนายน 2567⭐⭐ นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) พ…

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ตามนโยบาย เรียนดีมีความสุข กลุ่มโรงเรียนบางกรวย

ู…

การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” 

การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” วันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ นนทบุรีสเต…

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” 

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ รองฯชัญญ์ธ…

การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท 

 การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย ประเภทลูกเสื…

พิธีไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นำโดย นางสาวปวรัตน์ รอไกรเพชร ผู…

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึ…

Loading