หน้าแรก

205
205
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (2)
Exit full screenEnter Full screen
ข่าวล่าสุด

ระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๕

ระบบออนไลน์ สพป.นนทบุรี เขต ๑

OBEC Channel
สารสนเทศ E-MIS
facebook
MOE Safety
สารสนเทศ GIS
BIG DATA
YouTube
เงินเดือนข้าราชกา
เงินเดือนบำนาญ
รายงานCo-vid

คลังความรู้

หลักสูตรอบรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผ…

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน พิธีพระราชทานเพลิง คุณแม่ จี่ นามชุ่ม มารดา นางศรณี คุปติปัทมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมการหารือแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งโบราณสถาน 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…

ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ และกิจกรรมรับน้อง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (0-NET) ชั้นประถมศ…
Read More

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบ RT , NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการทดสอบ RT , NT และ O-Net ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต …
Read More

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM X BCG

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM X BCG ** ราย…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

การประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวย…
Read More

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผ…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นายเซกิ ฟุกุดะ ศึกษาธิการเมืองมิซาโตะ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานการศึกษาเมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผ…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน พิธีพระราชทานเพลิง คุณแม่ จี่ นามชุ่ม มารดา นางศรณี คุปติปัทมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมการหารือแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งโบราณสถาน 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…
Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้…
Read More

นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี …
Read More

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นนทบุรี เขต 1

รายงานงบทดรองราชการ สพป. นนทบุรี 1

Nothing Found

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย

กิจกรรม Kick Off ปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบางกรวย ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. ร่วมกับ อำ…

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายสนั่น ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน…

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอแสดงความยินดี นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เข้ารับรางวัลเพชรรัตนชาติ เนื่…

สรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลา…

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ร…

Best Practice : Assessment forLearning โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก (Active Learning) และนวัตกรรมCLPK LEARNING MODEL

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ Best P…

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เนื่องในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดยท่านรักษาการในตำแหน่งผู้อ…

 10,590 total views,  72 views today