โครงการึกอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ความรู้สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 17 มิถุนายน 2567
placeholder
placeholder
1 2