ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอัมพร สงประชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
081-8597951amnuaykan@nbi1.go.th
นางวราภรณ์ ยอนถวิล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
0818467951plan@nbi1.go.th
นางฉลวย ฝั้นเต็ม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0819353654person@nbi1.go.th
นางนภสร เครือมาก
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
0818480691audit@nbi1.go.th
นางศศิธร ดีเหมาะ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
0892690365nited@nbi1.go.th
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0894005111songserm@nbi1.go.th
นางสิริรัตน์ สังข์พวงทอง
ผอ.กลุ่มบริหาร การเงิน และสินทรัพย์
0813351996money@nbi1.go.th
นายกิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
0942527572law@nbi1.go.th
นางฉลวย ฝั้นเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
0819353654pdnon@nbi1.go.th
นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0934595292DL-ICT@nbi1.go.th

 1,123 total views,  1 views today