สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งบประมาณของ สพฐ.
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

Loading