วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและโรคอุบัติใหม่ในโรงเรียน โดยมีนายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading