การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1ได้มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ,รายวิชาการงานอาชีพและรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนต่อไป

Loading