ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2565 +4.06

Loading