วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายนพพร มากคงแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Loading