วันที่ 20 มกราคม 2566 จัดประชุมแนะนำการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (google meet) โดย นางสายพิน งามสง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย

Loading