วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันโทษภัยของบุหรี่

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา