31/08/66 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสมุดทานตะวัน

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา