วันที่ 14 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประทานกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่ง​ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี โดยมีนายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางจริยา สวนคล้าย พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ การประเมินครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนทบุรี 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading