วันที่ 17 กันยายน 2566 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และผู้มีผลงานดีเด่นด้าน Coding โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Loading