วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานข้อมูล อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด 32 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดทาง Youtube

Loading