กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าข่าย(สมาธิสั้น บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์) และดีอย่างไรเมื่อลูกได้รับการดูแลที่ถูกวิธี สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมทานตะวัน 1

ขอขอบคุณวิทยากร นางเจษฎา สมวนาพานิช นักวิชาการการศึกษาพิเศษชำนาญการ, นางสาวพิชญา พรหมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา, ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ #โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา