13/11/66 กิจกรรมมอบทุนโครงการช่วยเหลืออาหารเช้านักเรียนที่ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านการเงิน

จำนวน 6 ทุนๆ ละ 2,000 บาท โดย สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าทราย

และนายนิยม ประสงค์ชัยกุล ขอขอบพระคุณ นายวุฒิชัย มะสี, นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน

และคณะกรรมการโครงการทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา