21/11/66 “การอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R”

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมทานตะวัน 1 #โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา