ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต “จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เดือนมิถุนายน 2567” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับนักเรียน “เรียนดี มีความสุข”

Loading