ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ, ของขวัญ, ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา