การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย ประเภทลูกเสือสำรอง ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศฯ ศน.รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์, ศน.ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล, ผอ.สุภินทรา นรสิงห์

และ ผอ.ศรณี คุปติปัทมกุล ที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา