การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ

รองฯชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1, ศน.สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล, ศน.กัญจน์ชญา เกษรสังข์,

นางปณิดา ภูห้องเพชร และนางสาวนุช อ้อคำ ในการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา