การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2567 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สมหมาย มัณยานนท์,

ผอ.ศรณี คุปติปัทมกุล, ผอ.ศรากร เสนะเวส, นายกฯวสันต์ ด่านกิจเจริญ และ ผอ.สุภินทรา นรสิงห์ ที่ประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร

และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างดี และขอบคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ท.ว. ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา#เรียนดีมีความสุข

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา