บริษัท คัง ชวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและสื่อการสอนในไต้หวัน

โดยมีบรรณาธิการจากไต้หวัน ล่าม และผู้ประสานงาน รวม 5 คน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิซาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำข้อมูลไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ให้เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษาในประเทศไทย ในลำดับต่อไป
#โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
#เรียนดีมีความสุข

Loading

ภัสสราภา แท่งทอง ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา