วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวกมลนัทธ์ นามี รอง ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 1 และบุคลกากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม KM Online หัวข้อ PM 2.5 วาระแห่งชาติ มาตรการตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่

Loading