โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ผ่านเข้ารอบโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ โดยนักเรียนแกนนำ “กลุ่มนักเรียนหัวใจทำดีได้ เพื่อสังคม” ได้จัดทำโครงการคุณธรรม “สร้างจิตสำนึกที่ดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์” เพื่อแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงสร้างความรู้ความเข้าใจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญประโยชน์และโทษในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยบูรณาการเข้ากับหลักธรรมคุณธรรมพื้นฐานและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิต มุ่งสร้างพื้นฐานให้นักเรียนในการเป็นพลเมืองที่ดีทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

Loading