banner nited (1100 × 400px) (1)
banner nited (1100 × 400px) (1)
10
10
banner nited (1100 × 400px) (1)
banner nited (1100 × 400px) (1)
Exit full screenEnter Full screen

ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางกรวย

 (ผู้ประสานงาน)

โรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
 • โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
 • โรงเรียนวัดบางไกรนอก

โรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนอนุบาลบางกรวย     
 • โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)
 • โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
 • โรงเรียนวัดลานนาบุญ
 • โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • โรงเรียนวัดจันทร์
 • โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
 • โรงเรียนวัดสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read More

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำานวน 12 รูปแบบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) วันที่ 23…
Read More

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) วันที่ 23 …
Read More

Loading