กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยคณิตศาสตร๋สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM X BCG

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM X BCG ** ราย…
Read More

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน STEAM BCG

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน STEAM BCG จะเชื่อมโยงสู่กิจกรรมในชั้นเรียน ได้อย่างไร โดย..รศ.ดร.ช…
Read More

Gutentor Simple Text

Gutentor Simple Text

E-book การคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต เรื่อง การลบ

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดย สำนักวิชาการและมาตรฐา…
Read More

E-book การคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต เรื่อง การบวก

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดย สำนักวิชาการและมาตรฐา…
Read More

ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 2 ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อนอกน้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Field Trip)

ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 2 ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อนอกน้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Fie…
Read More

ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 1 ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ของขวัญปีใหม่ 2566 กลุ่องที่ 1 ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตร…
Read More

การ์ตูนแอนิเมชั่น ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การ์ตูนแอนิเมชั่น ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆรา…
Read More

การ์ตูนแอนิเมชั่น ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ” สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การ์ตูนแอนิเมชั่น ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ” สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆ…
Read More

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9

เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช…
Read More

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Loading