กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กฎหมาย

▶1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
▶2. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
▶5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
▶6. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545
▶7. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
▶8. กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
▶9. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
▶10. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

1. คำสั่ง คสช. ที่ 16/2560
2. คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560

พระราชบัญญัติ (พรบ.)

▶1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
▶2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
▶3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
▶4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
▶5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
▶6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
▶8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
▶9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
▶10. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
▶11. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
▶12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
13. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
▶14. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
▶15. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
▶16. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
▶17. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
▶18. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
▶19. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
▶20. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
▶21. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
▶22. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
▶23. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
▶24. พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

พระราชกฤษฎีกา

▶1. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
▶2. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
▶3. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
▶4. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2556
▶5. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2561
▶6. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
▶7. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
▶8. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

ระเบียบ

▶1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
▶2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
▶3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
▶4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
▶5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ประกาศ

▶1. ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
▶2. ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
▶3. ประการกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
▶4. ประการกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
▶5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ

Loading