การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร สพป.นนทบุรี เขต 1

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร
สพป.นนทบุรี เขต 1

ประเด็นในการมีส่วนร่วม โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามภารกิจของ สพป. นนทบุรี เขต 1 เช่น การวางแผน การดำเนินการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการติดตามประเมินผล เป็นต้น  ทั้งนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 จะนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากท่าน นำไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ E-Mail : webmaster.wp@nbi1.go.th  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่ตั้ง 9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
https://www.nbi1.go.th
โทรศัพท์ : 02-591-1301-4
โทรสาร :02-591-1305
E-Mail : webmaster.wp@nbi1.go.th

Loading