ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564)
รายละเอียด
>>> หนังสือ ว.23
>>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ว.23 ครู
>>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ว.23 ผู้บริหารการสถานศึกษา


ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง
รายละเอียด
>>>?หนังสือ สพฐ. ว 411 ลว 20 ม.ค.65
>>>?QR Code แนวทางการดำเนินการฯ
?

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading