นางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นประธานในพิธีการเปิด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีคณะวิทยากรและคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จัดกิจกรรมตามฐานต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อให้ลูกเสือ -เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันชื่งกันและกัน

Loading

รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)