วันที่  13 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา  พรทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1

Loading