วันที่  17 มีนาคม 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ  นางสาวพิรุณ  ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และนายณภัทร ทองธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 เนื่องจากได้รับความเสียหายจาก ลมพายุพัดรุนแรง  โดย นางสาวจิดาพร  พรหมวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้ข้อมูลและการต้อนรับ

Loading