วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ภาคกลาง ผ่านระบบ video conference ในรูปแบบออนไลน์ zoom Join Meeting ณ. ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

Loading