วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย นางวราภรณ์ ยอนถวิล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางกอบแก้ว สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์โอทอป ชั้น 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Loading