วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายจีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พระมหาประเสริฐ นรินโท เจ้าอาวาสวัดตำหนักใต้ เจ้าคณะตำบลไทรม้า-ท่าทราย เจิมหนังสือเรียน กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และคุณทิยดา งามโฉมผิน มอบทุนการศึกษาจำนวน 14 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนมอบทุนดังกล่าว ในนามคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

Loading