โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 17 มิถุนายน 2567

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 17 มิถุนายน 2567

Loading